ML Consulting

Konsulttjänster inom produktionsteknik ,arbetsmiljö ,logistik och GDPR

Consulting services in production technology, work environment, logistics and GDPR


                        Produktionsteknik:

                             Grundläggande 5S arbete, uppstart av förbättringsgrupper , layouter för ett snabbare produktionsflöde ,rutiner                                                      för optimering av produktion,   lönsamhet och kvalitet . Framtagning av rutiner för FU för att minimera stopp och                                                   ställtider.                            

                         Arbetsmiljö:

                            Optimering av rutiner  för det dagliga interna arbetsmiljöarbetet.  Framtagning av arbetsmiljöhandbok ,policys samt rutiner                              för rehabilitering.  Hjälp med riskanalyser  och genomförande av skyddsronder Hjälp med utredning av arbetsplatsolyckor                        

                        GDPR:

                            Framtagning och dokumentering av rutiner samt policys för att ert företag ska uppfylla  kraven i den nya dataskyddslagen            

                    Production:
                          Basic 5S work, start up improvement groups, layouts for an optimal production flow ,routines for optimizing      
                                production, profitability and quality.  Preparation of routines for preventive maintenance to minimize stops and set times.

                          Working environment:
                                Optimization of routines for the daily internal environmental work. Preparation of work environment manual, policies and routines for
                                rehabilitation. Help with risk analyzes and implementation of safety rounds.

                      GDPR:
                         Development and documentation of routines and policies for your company to comply with the                      

                             requirements of the new Data Protection Acts

SAMARBETSPARTNERS ,KUNDER,KOLLEGOR OCH REFERENSER

    Lejonlogga JPGjpg


elodieselpng   trucktechpng   borkingpng


FGlogo-e1451463380634png   ljungselpng   GTbyggjpg   smrgsverkstanpngsmartoffpng     tkmtservicejpg   HTH_Logga_032_Black NYjpg


skog-och-tradgard-positiv-medium nyjpg      gruffmanpng